Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Historia szkoły

 

Historia Szkoły Podstawowej

im. św. Stanisława Kostki w Załężu

   Szkoła Podstawowa w Załężu jest jedną z najstarszych placówek w regionie. Inicjatorem jej powołania był ówczesny proboszcz Jan Maciejowski wielki społecznik, krzewiciel oświaty i patriota. Została ufundowana 2 kwietnia 1857 roku, a akt erekcyjny  potwierdził dekret  Rządu Krajowego z 15   sierpnia   1858r. W okresie porozbiorowym szkoły w Galicji były zorganizowane wg ustawy szkolnej z roku 1805, opracowanej na zlecenie cesarza Franciszka I. Była to szkoła trywialna, w której nauka odbywała się w dwóch oddziałach. Pierwszy - dwuletni, drugi - jednoroczny. Panowała nauka pamięciowa w języku niemieckim, a obowiązywała dyscyplina kija. Ponieważ szkoła miała być utrzymywana przez mieszkańców wsi i dominium powstanie jej  napotkało wiele  trudności.  Dopiero po wprowadzeniu  w Galicji autonomii szkoła w Załężu otworzyła swoje podwoje w 1868r., nauką objęto 150 dzieci z Załęża, Markuszki i Woli Dębowieckiej.

W 1869 roku wprowadzono na miejsce szkoły trywialnej szkołę ludową, w której nauka miała być powszechna, a językiem wykładowym język polski. Opiekę nad szkołami przejęli starostowie, a bezpośredni nadzór sprawowali inspektorzy, którzy tworzyli Miejscową Radę Szkolną z proboszczem na czele. Władze oświatowe poleciły wybudować nowy budynek zgodnie z przepisami. Dzięki uzyskaniu bezzwrotnej zapomogi i podarowaniu przez dziedzica Seweryna Stawiarskiego placu, powstał nowy drewniany budynek. W szkole mieściła się jedna sala  lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela.  Posadę pierwszego   nauczyciela i organisty w 1-klasowej szkole objął Ferdynand Kowalski. Początki jego pracy były trudne, ponieważ musiał  przygotować budynek szkolny, w którym brakowało wyposażenia i pokonać niechęć mieszkańców. Postępowanie nauczyciela, zadawalające postępy uczniów spowodowały zmianę nastawienia mieszkańców do szkoły. Po jego przedwczesnej śmierci częste zmiany nauczycieli nie sprzyjały postępom w nauce. Duży wpływ na życie szkoły w XIX wieku wywarł Jan Krzyżanowski, który założył ogród szkolny i wprowadził naukę sljdu, czyli prac ręcznych. Wyroby przygotowane na tych zajęciach oraz prace pisemne uczniów były prezentowane i nagrodzone  na  dużej wystawie pedagogicznej  w Krośnie w 1890r.

W 1914 roku przystąpiono do budowy nowego budynku szkolnego z cegły krytego blachą. Mieściły się  w nim dwie sale lekcyjne oraz mieszkanie służbowe. Po wybuchu I  wojny światowej prace wykończeniowe zostały   wstrzymane, a nauka odbywała się w wynajętej izbie. Na wskutek działań wojennych uległo zniszczeniu wyposażenie szkoły oraz akta i dokumenty. W 1918r. po odzyskaniu niepodległości i dokonaniu koniecznych  prac wznowiono naukę w  jednej  sali. Szkoła    stała    się    dwuklasową z   dwoma   nauczycielami. W latach następnych zmieniał się stopień organizacyjny szkoły i liczba zatrudnionych nauczycieli.

Oprócz pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele prowadzili także działalność kulturalno- oświatową w środowisku, współpracowali z Ochotniczą Strażą Pożarną, Kółkiem Rolniczym i innymi organizacjami. Tadeusz Wiśniowski był naczelnikiem Drużyny    Bartoszowej,  która  przygotowywała obchody rocznic narodowych i uroczystości gminnych.   Stanisław Dąborowski  założył   teatr  szkolny, nowy sad i szkółkę drzewek. Z jego inicjatywy powstał park nad rzeką Wisłoką. Przyczynił się do powstania Koła Młodzieży i Związku Strzeleckiego. Pod jego kierunkiem przygotowywano przedstawienia jasełkowe i wystawiano sztuki teatralne. W czasie drugiej wojny światowej prowadził tajne nauczanie na  poziomie szkoły powszechnej oraz  brał  udział  w   konspiracyjnej  walce z  okupantem. Nauka w czasie  wojny odbywała się z przerwami. Po wojnie dokonano niezbędnych napraw i kontynuowano pracę. Kierownictwo szkoły objął Stanisław Bolek, organizator pracy kulturalno-oświatowej nie tylko wśród uczniów, ale także starszej młodzieży.   Prowadził teatr szkolny, chór i kapelę ludową. W zimie prężnie działała świetlica szkolna, dostępna dla mieszkańców wioski, a latem organizowano dziecińce.

Budynek szkolny wybudowany na początku XX   wieku   wymagał   wielu   remontów. W 1985 roku po adaptacji mieszkania służbowegooddano dwie sale lekcyjne.                 W kolejnych latach położono nowy  dach, ściany pokryto tynkiem, wymieniono okna, doprowadzono bieżącą wodę, centralne ogrzewanie i toalety wewnątrz budynku. Otwarta została pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

Generalny remont w budynku szkoły zaplanowano na lata 2008-2009. Przebiegał on w dwóch etapach. Najpierw w czasie ferii zimowych 2008 roku wytynkowano i wymalowano korytarza głównego, położono na nim płytki i wykonano boazerię. W czasie wakacji gruntownie odnowiono  dwie sale lekcyjne, drugi korytarz oraz zupełnie przebudowano łazienkę.

        Remont dwóch pozostałych sal rozpoczęto w czasie wakacji 2009 roku. Rok szkolny 2009/2010 rozpoczął się pracowicie. W klasach lekcyjnych wynonano tynki, wylewki, położono wykładzinę PCV, wymieniono okna i pomalowano ściany. Z dwóch stron budynku szkoły wykonano izolację fundamentów i odprowadzenie wody deszczowej. Guuntowny remont obejmował również budynek gospodarczy: wymieniono dach, okna, drzwi, wykonano tynki wewnątrz i na zewnątrz. Zostały zamontowane rynny i odprowadzenie wody deszczowej. Jesienią 2009 roku położona została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz krawężniki. Wiosną 2010 roku budynki szkoły i gospodarczy zostały odmalowane na zewnątrz. Schody zostały wyposażone w poręcze zabezpieczające, poprawiono ogrodzenie. Na terenie wokół szkoły przeprowadzono gruntowne prace porządkowe. Szkoła została zakwalifikowana w programie "Radosna Szkoła" do wsparcia finansowego w celu przygotowania miejsca zabaw w szkole. Szkoła posiada stronę internetową. 

Na przestrzeni tych 150 lat wraz ze wzrostem liczby uczniów zmieniał się poziom organizacyjny szkoły i liczba nauczycieli. Od roku szkolnego 1994/95 w Załężu istnieje klasa szósta. Od   początku   swego   istnienia   szkoła   pełni      ważną   rolę   w życiu lokalnej społeczności. Kształci i wychowuje młodzież, dba o jej wszechstronny rozwój.   Uczniowie   uczestniczą  w zajęciach   różnych   zespołów   i kółek zainteresowań. Organizowane są zajęcia sportowe, wyjazdy na basen, wycieczki i zajęcia pozalekcyjne. Nauczyciele i uczniowie z pomocą rodziców wystawiają jasełka, bajki, programy artystyczne dla mieszkańców wsi.

 

 

Artykuły