Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZAŁĘŻU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawa prawna działania Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty
 2. Statutu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Załężu
 3. Niniejszego regulaminu

§ 2

Skład Rady

 1. Rada Pedagogiczna zwana w dalszej części regulaminu „Radą” składa

     się z:

-         przewodniczącego, którym jest dyrektor szkoły,

-         członków, którymi są nauczyciele tej szkoły.

 1. Przewodniczący Rady może przekazać prowadzenie posiedzenia           

      w punkcie obrad, który dotyczy jego osoby.

 1. Każdy nauczyciel, który pozostaje w stosunku pracy ze szkołą (bez względu na wymiar czasu zatrudnienia) jest pełnoprawnym członkiem Rady.

§ 3

Prawa i obowiązki członków Rady

 1. Członek Rady ma prawo:

-         wyrażać opinie i oceny dotyczące merytorycznej pracy szkoły,

-         być wybieranym do stałych komisji oraz do reprezentowania Rady w komisjach konkursowych,

-         aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,

-         zgłaszania wniosków i wątpliwości dotyczących pracy Rady.

 1. Członek Rady ma obowiązek:

               -    uczestniczenia w posiedzeniach Rady,

-         przygotowywania się do posiedzeń Rady,

-         zachowania tajemnicy służbowej,

-         usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniu Rady,

-         przestrzegania porządku obrad,

-         wykonywania uchwał i postanowień Rady.

Rozdział II

Tryb pracy i podejmowania uchwał

§ 4

Zasady zwoływania posiedzeń

 

 

 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący:

-         z własnej inicjatywy,

-         z inicjatywy organu prowadzącego,

-         z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

-         z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady.

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym eksperci,     rodzice oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą.

§ 5

Rodzaje posiedzeń

1. Posiedzenia Rady mają charakter plenarny lub szkoleniowy.

2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji              i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, Rady Rodziców, co najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej(zgłoszonej pisemnie, z podpisami członków).

3. Posiedzenia szkoleniowe odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem i tematyką szkoleń.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym.

5. Wystąpienia o organizację zebrania w trybie nadzwyczajnym kierowane są

 do przewodniczącego. Powinny one określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz pożądany termin jego przeprowadzenia.

6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

§ 6

Powiadamianie o posiedzeniach

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie są powiadamiani przez przewodniczącego w formie pisemnej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 2. Przewodniczący zaprasza osoby, o których mowa w § 4 listownie z podaniem porządku obrad.
 3. Materiały na posiedzenia, a w szczególności projekty uchwał przygotowuje przewodniczący, a także w niektórych przypadkach przy współudziale innych członków Rady, wyznacza zakres kompetencji np. wychowawczych, programowych, dydaktycznych itp.
 4. Przewodniczący względnie przewodniczący komisji przedstawiają sprawozdania ze swojej pracy.

§ 7

Zasady funkcjonowania Rady

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, który posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.

2. Realizacja funkcji stanowiącej odbywa się poprzez:

-         zatwierdzanie planów pracy szkoły, koncepcji rozwoju placówki oraz regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym

-         zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

-         podejmowanie uchwał w zakresie programowania procesu dydaktyczno- wychowawczego, innowacji i eksperymentów pedagogicznych szkoły

-         ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Realizacja funkcji opiniodawczej dotyczy:

-         organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-         propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć wykonywanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,

-         wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

      i innych wyróżnień,

-         projektu planu finansowego szkoły

-         wyboru kandydata na funkcję dyrektora ustalonego przez organ prowadzący szkołę w przypadku, gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub konkurs zostanie nierozstrzygnięty

4.   Rada Pedagogiczna wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym osobę/  osoby do prac komisji konkursowej do wyboru dyrektora szkoły.

5.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela szkoły.

6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organy prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

8. Uchwala w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły.

§ 8

Sposób podejmowania decyzji
 1. Rada podejmuje swoje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał.
 2. Rada podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady Pedagogicznej.

 

§ 9

Porządek obrad Rady
 1. Przewodniczący Rady otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Rady.
 2. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący:

-         stwierdza prawidłowość obrad i zdolność do podejmowania uchwał,

-         przedstawia projekt porządku obrad z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu,

-         podaje pod głosowanie porządek obrad oraz wnioski z porządkiem tym związane.

 1. Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad wyłącznie z ważnych przyczyn na wniosek przewodniczącego.
 2. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień członków Rady.
 3. Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenie zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym punktem.
 4. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, wyjątek stanowią wnioski o charakterze formalnym.

§ 10

Kompetencje Rady
 1. Rada Pedagogiczna rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o systemie oświaty i w Statucie szkoły.
 2. Uchwały i wnioski podjęte niezgodnie z prawem dyrektor wstrzymuje i zawiadamia o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek jednego członka Rady, Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu obrad.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół w formie elektronicznej, który zamieszcza się w księdze protokołów. Część niektórych protokołów stanowią załączniki wykonane także w technologii komputerowej i przechowywane w odrębnej teczce.
 2. Protokół przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu Rady. Każdemu członkowi Rady przysługuje prawo wglądu do protokołu.
 3. Protokolanta wybiera Rada spośród swoich członków na dany rok szkolny.
 4. Protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący, protokolant i pozostali członkowie Rady.

§ 12

Księga protokołów

1. Podstawowym dokumentem stwierdzającym pracę Rady Pedagogicznej jest księga protokołów, która zawiera protokoły ze wszystkich zebrań Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

2.    Wszystkie strony każdego protokołu są ponumerowane narastająco. Strona tytułowa protokołu zawiera pieczęć Szkoły w lewym górnym rogu oraz formułę „Protokół nr.. z dnia….pod przewodnictwem……                                                          Protokół zawiera ponumerowane strony od .... do .... . Ostatnia strona protokołu zawiera pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły- przewodniczącego rady, protokolanta i pozostałych członków rady.

3.    Załącznikiem do księgi protokołów jest nośnik danych typu CD lub DVD, który zawiera pliki z treścią wszystkich protokołów

4.    Do wglądu do księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej upoważnieni są:

1)    dyrektor,

2)    nauczyciele – członkowie Rady Pedagogicznej,

3)    osoby sprawujące nadzór pedagogiczny,

4)    osoby zaproszone, biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej             w dotyczącym ich zakresie.

5. Po zakończeniu roku szkolnego tworzy się księgę protokołów Rady Pedagogicznej, która zawiera następujące elementy:

1) Strona tytułowa opatrzona pieczęcią nagłówkową szkoły oraz klauzulą „Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Załężu odbytych w roku szkolnym …/… . Księga zawiera … stron” (jako strona nr 1 w protokolarzu)

2) Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej zawierający: datę zebrania, ilość stron protokołu, ilość stron załączników, numery stron w protokolarzu (od – do ), datę przyjęcia protokołu, nazwisko osoby sporządzającej protokół (jako strona nr 2  i 3  w protokolarzu),

3) Protokoły z posiedzeń  Rady Pedagogicznej poukładane w porządku chronologicznym.

 

 6. Protokolarz Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami przechowuje się w kancelarii szkoły. Protokolarz nie może być wynoszony poza budynek placówki.

 

§ 13

Zasady zmiany regulaminu
 1. Wszelkie zmiany regulaminu Rady są dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Zmiana treści Regulaminu należy do kompetencji Rady i odbywa się na wniosek poparty zwykłą większością głosów, co najmniej 2/3 członków Rady.