Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN   RADY RODZICÓW

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.

z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

1.      Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców uczniów szkoły.

2.      Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organizacjami działającymi w szkole (z wyjątkiem organizacji politycznych).

§ 3

1.       Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.

2.       Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Klasowych Rad Rodziców:

  1. Wybory do Klasowej Rady  Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  2. Termin pierwszego zebrania rodziców w klasie w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor szkoły.
  3. W wyborach do Rady Klasowej  i Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub opiekun prawny.
  4. W skład Klasowej Rady Rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców lub opiekunów prawnych uczniów danej klasy (klasy łączone mające jednego wychowawcą funkcjonują jako jeden oddział).
  5. Wybory Klasowych Rad Rodziców na pierwszym zebraniu rodziców w każdym  roku szkolnym przeprowadza wychowawca klasy.
  6. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeżeli nie mogą wziąć udziału w zebraniu rodziców) swoją zgodę na kandydowanie.
  7. Wyboru Klasowej Rady Rodziców, w przypadku gdy zgłoszonych kandydatów  jest więcej niż trzech, dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
  8. Klasowa Rada Rodziców składa się z przewodniczącego (wybieranego w jawnym głosowaniu większą ilością głosów) oraz dwóch członków.
  9. Przewodniczący Klasowej Rady Rodziców reprezentuje klasę/oddziała w Radzie Rodziców.
  10. Z przeprowadzonych wyborów Klasowa Rada Rodziców sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

Rozdział IV

Zadania Klasowej Rady Rodziców

§ 5

1.       Klasowa Rada Rodziców reprezentuje rodziców uczniów danej klasy w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

2.       Klasowa Rada Rodziców może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

 

3.       Klasowa Rada Rodziców współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców

       i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

4.       Klasowa Rada Rodziców organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, ze­brania rodziców.

§ 6

1.       Pracami Klasowej Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

2.       Przewodniczący Klasowej Rady Rodziców w szczególności:

a)     reprezentuje rodziców uczniów danej klasy i Klasowej Rady Rodziców wobec innych podmiotów,

b)     utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

c)     dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Klasowej Rady Rodziców,

d)     zwołuje i prowadzi zebrania Klasowej Rady Rodziców.

 

Rozdział V

Zadania i kompetencje Szkolnej Rady Rodziców

 

§ 7

1.       Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

2.       W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

§ 8

1.      Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

2.      Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:

a)    dyrektora szkoły,

b)    rady pedagogicznej

d)    organu prowadzącego szkołę,

e)    organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

 

§ 9

 

1.      Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

2.      Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

3.      Nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

4.    Rada Rodziców deleguje do prac komisji konkursowej

§ 10

1.      Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

2.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.      Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

§ 11

1.      Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.      Program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 12

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej szkoły.

§ 13

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 14

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 15

1.       Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

2.       Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 16

1.       Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

2.       W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.    Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

a)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b)     przeprowadzenie głosowania,

c)     policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

4.       Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

5.       Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić ustnie zgodę

       na kandydowanie.

6.       Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

7.       Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

8.   Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

 

§ 17

1.      W skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący Klasowych Rad Rodziców

      (z poszczególnych klas), wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2.      W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

3.      W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

4.      Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

5.      Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału

       w głosowaniach.

§ 18

1.      Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:

a)    sekretarza,

b)     skarbnika,

2.      Wybory sekretarza i skarbnika  przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców spośród Rad Klasowych.

 

§ 19

1.       Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.

2.       Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

3.       W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

4.       Za wybranego sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

5.       W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów

       o wyborze sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

§ 20

 

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

 

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 21

1.       Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

a)     reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

b)     kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

c)     przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,

d)     prowadzenie zebrań Rady Rodziców,

e)     przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

f)       podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

g)     monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

h)     informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

i)       podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców.

2.       Zadania sekretarza Rady Rodziców:

a)     zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

b)     opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

c)     organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

d)     protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

e)     prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

3.       Zadania skarbnika Rady Rodziców:

a)     prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

b)     wypełnianie obowiązków określonych prze­pisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 

§ 22

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

1.      Członek Rady Rodziców ma prawo do:

a)      czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

b)      składania wniosków i projektów uchwał,

c)      udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

2.      Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a)      czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

b)      nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)      realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

 

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 23

1.       Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

2.       Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

3.       Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

a)    w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

b)    w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

4.       Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

5.       Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 24

1.       Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2.       Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3.       W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

4.       Głosowanie tajne przeprowadza dwuosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 25

1.       Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

2.       W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.       W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 26

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

 

 

 

 

 

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

 

§ 27

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

 

Rozdział X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

 

§ 28

1.       Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

2.       Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

§ 29

1.       Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a)     poprawę bazy materialnej szkoły,

b)     wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

c)     imprezy szkolne,

d)     nagrody,

e)     obsługę finansową Rady Rodziców,

f)     pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

g)       pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

2.       Prowadzeniem księgowości Rady Rodziców zajmuje się Skarbnik.

3.       Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych

       z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

 a)    Dyrektor szkoły

b)     Wychowawcy klas, 

d)     Klasowe Rady Rodziców,

 

§ 30

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 31

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej o treści:  

 

§ 32

1.       Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Klasowe Rady Rodziców zebranie rodziców.

2.       Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.