Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Załężu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

tożsamość administratora oraz dane kontaktowe

Administratorem przetwarzanych danych jest Szkoła Podstawowa w Załężu zwana dalej „Administratorem”, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Kontakt do Administratora: tel. (13)4420014, e-mail:zalezeszkola@wp.pl, adres: Załęże 3, 38-223 Osiek Jasielski

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez email inspektorodo@op.pl  

cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych przede wszystkim w następujących przepisach: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenia do ww. ustaw;
  • realizacji zawartych umów;
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

odbiorcy danych

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową w Załężu przetwarzają dane osobowe.

Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)

okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu przysługują następujące uprawnienia:  prawo dostępu do danych osobowych,  prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą przesłanki do tych uprawnień.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Osoba która uważa iż jej dane są przetwarzanie niezgodnie z przepisami prawa ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

zautomatyzowane podejmowanie decyzji,  w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Załężu informuje:

 

1.      Administratorem przetwarzanych przez Szkołę danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu zwana dalej Administratorem, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: adres Załęże 3, 38-223 Osiek Jasielski, tel. (13) 4420014 email:  zalezeszkola@wp.pl

2.      Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email:inspektorodo@op.pl.

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kształcenia, edukacji dzieci i młodzieży, wychowania, opieki dostosowanej do wieku i osiągniętego rozwoju dziecka oraz innych celów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a.        art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w następujących przepisach: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw.

Podanie danych w celu realizacji obowiązku prawnego jest wymagane i niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

b.      art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.      Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

7.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące archiwizacji.

8.      Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą przesłanki do tych uprawnień. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.