Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Program Profilaktyczno - Wychowawczy

 

SZKOLNY  PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZAŁĘŻU

 

I  WPROWADZENIE

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

 4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu

Profilaktyka  to  proces  wspomagania  człowieka  w   radzeniu   sobie  z   trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z  wiedzą  i  kreowaniem  umiejętności,  poprzez  które  formuje  się  osobowość    młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, ich środowiska rodzinnego oraz potrzeb środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, uczciwi, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

 

II. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE:

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;

• Konwencja o Prawach Dziecka;

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);

• lokalne programy dotyczące zdrowia i zapobiegania zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 

III. CELE OGÓLNE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Wychowanie ucznia, który:

–        Kultywuje tradycje,

–        Okazuje szacunek osobom starszym i rówieśnikom,

–        Jest kulturalny, koleżeński,

–        Szanuje przyrodę,

–        Jest otwarty na poznawanie świata,

–        Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

–        Interesuje się czytelnictwem,

–        Okazuje pomoc potrzebującym,

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

  1. Kształtujemy postawy obywatelskie, patriotyczne i etyczne.
  2. Pogłębiamy wiedzę i rozbudzamy ciekawość poznawczą oraz czytelniczą.
  3. Kształtujemy postawy życzliwości i poszanowania godności osobistej.
  4. Kształtujemy postawy proekologiczne.
  5. Kształtujemy postawy prozdrowotne z naciskiem na poczucie ładu, porządku, bezpieczeństwa i zdrowego odżywienia.
  6. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za własne zachowania i wybory.
  7. Kształtujemy umiejętność określania swoich możliwości.
  8. Wspieramy rodziców w procesie wdrażania swoich dzieci do obowiązkowości i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

 

V. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE

 

OBSZAR

ZADANIA

Ewaluacja

Zdrowie – edukacja zdrowotna

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

 • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego; • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Zapisy w dziennikach

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Ocena zachowania

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

• kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;

 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

 

VI. FORMY REALIZACJI PROGRAMU

• Zajęcia lekcyjne.

 • Uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe wg kalendarza na dany rok szkolny.

• Realizacja programów profilaktycznych.

• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne.

• Udział uczniów w kołach zainteresowań, warsztatach, projektach, zajęciach pozalekcyjnych.

 • Konkursy przedmiotowe i artystyczne, zawody sportowe.

• Wycieczki klasowe.

 • Akcje charytatywne.

 • Akcje proekologiczne, prozdrowotne.

 • Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.

• Spektakle profilaktyczne.

• Współpraca z rodzicami.

 • Współpraca z partnerami szkoły i innymi  instytucjami wspierającymi działalność wychowawczo – profilaktyczną szkoły i zapewniającymi  jej bezpieczne funkcjonowanie.

• Współpraca logopedą i pielęgniarką.

 

VII.  EWALUACJA PROGRAMU:

Program wychowawczo - profilaktyczny poddawany będzie ewaluacji i weryfikowany według potrzeb. Ewaluacja dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego.

 Ocenie poddawane będą następujące elementy:

• funkcjonowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

 • tematyka pedagogizacji rodziców,

• realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologicznopedagogicznej oraz poradni specjalistycznych,

 • realizacja zagadnień profilaktycznych zawartych w planach pracy wychowawców klas,

• analiza przyczyn i częstotliwości występowania zachowań ryzykownych,

 

 Podstawą formułowania ocen realizacji programu będą narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy:

• sprawozdania z realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego,

 • analizy, dane statystyczne, • obserwacje, • zapisy w dokumentacji szkolnej,

• badania ankietowe,

• opinie, wnioski, 

• wywiady,

• obserwacja i ocena zachowań uczniów.